Podmienky používania

1. Návštevníci / užívatelia stránok a služieb internetovej stránky www.astrid.sk by si mali pozorne prečítať tieto podmienky používania a v prípade, ak s nimi nesúhlasia, nepoužívať túto internetovú stránku. V opačnom prípade sa predpokladá, že užívatelia akceptovali tieto podmienky a vyjadrili s nimi svoj súhlas. Právne informácie a tieto podmienky sa vzťahujú na všetky stránky www.astrid.sk, pokiaľ nie je na konkrétnej stránke uvedené inak. 

2. Obmedzenie zodpovednosti: vstupom na túto internetovú stránku návštevníci / užívatelia stránok a služieb internetovej stránky www.astrid.sk súhlasia s tým, že ju používajú na vlastnú zodpovednosť a žiadna zo strán podieľajúca sa na vytvorení, vyrobení alebo vydaní tejto stránky nenesie žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu. Spoločnosť nie je zodpovedná najmä, avšak nie výlučne, za žiadnu priamu, nepriamu, súvisiacu alebo ďalšiu škodu alebo za náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane výdavkov na právne služby, výdavkov na znalcov alebo iných výdavkov), ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo z pripojenia, používania alebo prieskumu tejto stránky vrátane čohokoľvek, čo môže vzniknúť z vírusu, systémovej chyby, ľudskej činnosti alebo nekonania, z akéhokoľvek počítačového systému, telefónnej linky, počítačového hardware, software, poruchy programu alebo akejkoľvek inej chyby, nekonania alebo omeškania v prenose z počítača alebo sieťového pripojenia. 

3. Vlastník internetovej stránky (www.astrid.sk) - SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. vyvíja čo najväčšie úsilie, aby zabezpečil, že informácie a celkový obsah internetovej stránky bude maximálne presný, jasný, včasný, kompletný a dostupný a to bez akejkoľvek záruky a zodpovednosti. 
SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. v žiadnom prípade nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť návštevníkovi / užívateľovi užívaním internetovej stránky. 

4. Práva duševného a priemyselného vlastníctva: Celý obsah tejto internetovej stránky vrátane textov, mien, značiek, log, obrázkov, ukážok, fotografií, video alebo audio súborov a všeobecne akýchkoľvek druhov súborov, predstavuje duševné vlastníctvo SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. a spravuje sa národnými a medzinárodnými predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva s výnimkou úplne zrejmých práv tretích osôb. 
Z uvedeného dôvodu reprodukcia, opätovné uverejnenie, kopírovanie, skladovanie, predaj, prenos, distribúcia, vydávanie, vykonávanie, sťahovanie, preklad alebo doplnenie internetovej stránky akýmkoľvek spôsobom, čiastočne alebo vcelku sú bez výslovného predchádzajúceho súhlasu SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Užívateľ / návštevník súhlasí s tým, že všetko, čo sa nachádza na stránkach tejto internetovej stránky je chránené autorským právom alebo duševným vlastníctvom SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O., alebo tretích strán (užívanom na základe licenčnej zmluvy) a z tohto dôvodu jeho neoprávnené používanie môže viesť k uloženiu pokuty alebo peňažnému trestu. 

5. Návštevník / užívateľ tejto internetovej stránky je povinný dodržiavať predpisy slovenského, európskeho a medzinárodného práva a príslušnú legislatívu upravujúcu telekomunikácie, pričom sa zároveň musí zdržať akéhokoľvek protiprávneho konania alebo zneužívania obsahu a služieb tejto internetovej stránky. Akákoľvek škoda, ktorá môže byť spôsobená tejto internetovej stránke internetom a ktorá bude vyplývať z nesprávneho alebo nevhodného užívania príslušných služieb užívateľom / návštevníkom je výlučnou zodpovednosťou takéhoto užívateľa / návštevníka. 

6. Protiprávne alebo nedovolené správanie: návštevník / užívateľ tejto internetovej stránky nesmie uverejniť alebo preniesť na túto internetovú stránku akýkoľvek pornografický, nemravný, nevhodný, urážlivý, hrubý, výhražný, ilegálny alebo iný materiál, ktorý môže predstavovať alebo vyvolať správanie predstavujúce trestný čin, zakladajúce občianskoprávnu zodpovednosť alebo porušiť akýmkoľvek iným spôsobom akýkoľvek právny predpis. 
Hoci SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. alebo akákoľvek iná strana podieľajúca sa na vytvorení, vyrobení a vydaní tejto internetovej stránky, môže monitorovať, kontrolovať alebo upravovať prenos a odosielanie, SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. a všetky strany podieľajúce sa na vytvorení, vyrobení a vydaní tejto internetovej stránky vylučujú akúkoľvek zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť z jej obsahu vrátane najmä, avšak nie výlučne, žaloby za ohováranie, urážku, rúhanie, nezákonné vydávanie sa za inú osobu alebo porušenie autorského práva. 

7. Hypertextové odkazy: hoci táto internetová stránka môže odkazovať na iné internetové stránky, nezodpovedá za obsah a služby týchto internetových stránok, ktoré sú uvedené v hypertextových odkazoch alebo banneroch, pričom zároveň negarantuje ich dostupnosť. SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. vylučuje akýkoľvek priamy alebo nepriamy súhlas, schválenie, vzťah, sponzorstvo alebo partnerstvo s internetovými stránkami, na ktoré odkazuje, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Vstupom na túto internetovú stránku návštevník/užívateľ tejto internetovej stránky akceptuje, že SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. nezodpovedá za žiadne problémy, ktoré môžu vzniknúť počas návštevy/ užívania internetových stránok, na ktoré táto internetová stránka odkazuje prostredníctvom odkazov a ktoré sú výlučnou zodpovednosťou príslušných internetových stránok. 

8. Zmena týchto podmienok: SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto právne informácie a to z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku. Užívatelia / návštevníci by mali zakaždým skontrolovať prípadné zmeny a v prípade pokračovania v užívaní internetovej stránky sa takéto konanie považuje za súhlas so zmenenými podmienkami a ustanoveniami. V opačnom prípade by sa návštevníci / užívatelia mali zdržať užívania / návštevy tejto internetovej stránky. 

9. Príslušné právo: táto osobitná dohoda o užívaní sa spravuje predpismi slovenského právneho poriadku, pravidlami a predpismi európskeho práva a príslušnými medzinárodnými predpismi a je vyhotovená v súlade s pravidlami dobrej viery, obchodnej slušnosti a v súlade s finančným a sociálnym účelom práv. V prípade, že niektoré ustanovenie je v rozpore so zákonom a z tohto dôvodu neplatné alebo zrušiteľné, ipso iure stráca účinnosť bez vplyvu na platnosť ostatných ustanovení. Žiaden dodatok ustanovení tejto dohody nemôže byť vzatý na zreteľ a tvoriť jej súčasť, pokiaľ takýto dodatok nebol vyhotovený písomne a včlenený do súčasne platnej dohody. Na riešenie prípadných rozporov sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

10. Spravovanie a ochrana osobných údajov návštevníka / užívateľa tejto internetovej stránky podlieha príslušným v súčasnosti platným predpisom slovenského práva (predovšetkým zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatným príslušným právnym predpisom) a európskeho práva. Akákoľvek budúca príslušná právna úprava bude podliehať tomuto odseku. V prípade, ak návštevník / užívateľ nesúhlasí s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré sú stanovené v tomto odseku, nesmie využívať služby tejto internetovej stránky. Táto internetová stránka vyžaduje poskytnutie návštevníkových / užívateľových osobných údajov. Návštevník / užívateľ výslovne súhlasí so spracovaním jeho / jej osobných údajov spoločnosťou SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. na reklamné a marketingové účely. Táto internetová stránka zabezpečuje osobný charakter Vašich informácií, pričom tieto informácie nesprístupní tretím osobám (okrem prípadov stanovených zákonom a iba regulačným orgánom). Táto internetová stránka obsahuje súbory s osobnými údajmi, ktoré sú poskytované návštevníkmi / užívateľmi výhradne za účelom komunikácie, štatistickým účelom a za účelom vylepšenia poskytovaných služieb a časť alebo všetky takéto informácie môžu byť spracované na štatistické účely, na účely prieskumu trhu alebo vylepšenia poskytovaných služieb, ako aj na reklamné alebo marketingové účely. Návštevníci / užívatelia môžu kontaktovať príslušné oddelenie telefonicky na čísle + 420 222 801 700 alebo na adrese SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. (Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika) za účelom vytvorenia ich osobnej zložky a žiadosti o jej úpravu, doplnenie alebo výmaz. 

Viac informácií ohľadom spravovania a ochrany osobných údajov na tejto internetovej stránke získate kliknutím na nižšie uvedený odkaz: Ochrana súkromia

11. Táto internetová stránka používa cookies, technológiu používanú na identifikáciu osobitných služieb poskytnutých touto internetovou stránkou návštevníkovi / užívateľovi. Cookies sú malé textové súbory (najviac 4 kB), ktoré môžu byť uložené na harddisku každého návštevníka / užívateľa bez získania informácií o akomkoľvek dokumente alebo súbore z užívateľovho počítača. Cookies sa používajú na správu návštevníkovho / užívateľovho prístupu k osobitným stránkam a službám tejto internetovej stránky alebo na štatistické účely. V prípade, že užívateľ / návštevník vstúpi na internetovú stránku www.astrid.sk bude požiadaný/-á o poskytnutie súhlasu s umiestnením cookies prostredníctvom tejto internetovej stránky. V prípade, že návštevník / užívateľ nepovolí cookies, môže mu byť sťažené užívanie všetkých oblastí internetovej stránky. Návštevník / užívateľ môže nastaviť svoj server spôsobom oznamujúcim použitie cookies na osobitné stránky / služby tejto internetovej stránky a môže nastaviť voľbu nedovoliť používanie cookies. 

Viac informácií ohľadom spravovania a ochrany osobných údajov na tejto internetovej stránke získate kliknutím na nižšie uvedený odkaz: Ochrana súkromia

12. V prípade poskytnutia osobných údajov týkajúcich sa užívateľov mladších ako 18 rokov na internetovej stránke www.astrid.sk sa predchádzajúci súhlas rodičov / opatrovníkov považuje za udelený.