Ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Sarantis Czech Republic s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“) usiluje o to, aby boli uspokojené všetky potreby návštevníkov internetových stránok. Jedným zo spôsobov, ako to môžeme dosiahnuť, je zodpovedne zaobchádzať s údajmi zhromaždenými prostredníctvom našej internetovej lokality. Zaviazali sme sa rešpektovať vaše súkromie a dodržiavať platné právne predpisy upravujúce ochranu údajov a súkromia.

Spracúvanie vašich osobných údajov sa riadi týmito podmienkami, príslušnými ustanoveniami gréckeho a unijného právneho rámca v oblasti ochrany údajov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679) a príslušnými rozhodnutiami, pokynmi a nariadeniami vydanými Gréckym úradom pre ochranu údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady") sú začlenené do podmienok používania našich internetových stránok, tvoria ich neoddeliteľnú súčasť a môžu sa priebežne meniť. Preto vám odporúčame, aby ste do Zásad ochrany údajov pravidelne nahliadali, pokiaľ chcete mať aktuálne informácie a dozvedieť sa o všetkých zmenách. Návštevou a prechádzaním našich internetových stránok dávate svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany údajov v aktuálne platnom znení. Ak dôjde k podstatným zmenám zásad, zabezpečíme uverejnenie príslušného oznámenia pre návštevníkov našich internetových stránok.

Predmetné zásady vysvetľujú, ako zhromažďujeme, spracúvame a/alebo používame informácie, ktoré dostávame prostredníctvom našich internetových stránok, na základe e-mailov, ktoré posielame, či prostredníctvom mobilných aplikácií (súhrnne „platforma“; pokiaľ ide len o internetové stránky, používame výraz „internetové stránky“), ktoré obsahujú odkazy na tieto zásady v platnom znení. V zásadách sa tiež opisuje, ako zhromažďujeme, spracúvame, používame a zdieľame osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Uvádza sa tam tiež, aké možnosti máte, pokiaľ ide o použitie, prístup, prenos, opravy a vymazanie vašich osobných údajov.

1. Aké informácie zhromažďujeme

Zhromažďujeme informácie o vašej osobe, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Aby sme vám ich mohli poskytovať čo najlepšie, je nutné, aby sme mali možnosť tieto informácie zhromažďovať a používať tak, ako je opísané v týchto zásadách.

1.1 Informácie, ktoré nám poskytnete

Pokiaľ poskytnete svoje údaje nutné na to, aby ste mohli dostávať newslettery alebo iné aktualizácie a/alebo na účely registrácie do ponúkaných programov/nákupu tovaru/služieb v našom e-shope, tieto vaše údaje zhromažďujeme a uchovávame výhradne na účely uvedené nižšie. V tejto súvislosti zhromažďujeme údaje, ktoré poskytnete, napríklad meno, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, faxové číslo, údaje o vašej kreditnej karte, dátum narodenia a pohlavie.

1.2 Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

Pokiaľ používate naše internetové stránky, vaše zariadenie nám automaticky poskytuje informácie, ktoré nám umožňujú reagovať a prispôsobiť našu reakciu vašim potrebám. Jedným z druhov informácií zhromažďovaných automatizovanými prostriedkami sú všeobecne technické údaje o vašom počítači, napríklad vaša IP adresa alebo iný identifikátor zariadenia, typ používaného zariadenia a verzia operačného systému. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať tiež údaje o využívaní našej internetovej stránky a štatistické údaje o vašej interakcii s ňou. Tieto informácie môžu zahŕňať adresy URL našich internetových stránok, ktoré ste navštívili, adresy URL odkazujúcich stránok a stránok, z ktorých ste odišli, zobrazenie stránok, čas strávený na stránke, počet kliknutí, typ platformy, údaje o polohe (pokiaľ ste na svojom mobilnom zariadení povolili prístup k údajom o polohe) a ďalšie informácie o spôsobe použitia platformy.
Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou súborov cookie a ďalších podobných sledovacích technológií. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali naše Zásady používania súborov cookie, kde sa dozviete viac o tom, čo sú súbory cookie, ako ich používame a ako môžete používanie súborov cookie obmedziť.

2. Prečo zhromažďujeme vaše údaje

Vaše údaje spracúvame výhradne na nižšie uvedené účely:

Účel

Vysvetlenie

Poskytovanie služieb

Pri používaní našich internetových stránok nám musíte poskytnúť svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli ponúknuť služby, ktoré požadujete, aby sme mohli zaistiť splnenie vašich požiadaviek pri používaní našich služieb a/alebo aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa poskytovania našich služieb.

Sledovanie aktuálneho vývoja

Pokiaľ poskytnete svoj súhlas tým, že uvediete svoje údaje v poli na odber nášho newslettera, budeme vaše údaje registrovať a posielať vám newslettery a aktualizácie.

Zlepšenie služieb

Vaše údaje a históriu používania našich služieb uchovávame na účely vytvorenia štatistík, ktoré nám umožnia lepšie posúdiť návštevy a pohyb používateľov na našich internetových stránkach s cieľom zlepšiť ich obsah a štruktúru.

Marketingové materiály

Pokiaľ poskytnete svoj súhlas, použijeme vaše kontaktné údaje, aby sme vám zasielali marketingové materiály a informovali vás o osobitných ponukách/zľavách či iných propagačných aktivitách.

Cielená reklama

Pokiaľ poskytnete svoj súhlas so zasielaním cielenej reklamy na základe vašich preferencií alebo segmentácie zákazníkov, budeme používať automatizované prostriedky na spracovanie informácií, ktoré poskytnete, ako aj históriu vašich transakcií prostredníctvom našich internetových stránok, aby sme vám zasielali novinky, špeciálne ponuky a propagačné materiály, ktoré sú relevantné s ohľadom na váš profil a preferencie.Pokiaľ ide o používanie údajov zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookie, prečítajte si, prosím, naše Zásady používania súborov cookie http://www.astrid.cz/en/legal-2/cookies/.

6. Príjemcovia vašich údajov

Prístup k vašim údajom môže byť poskytnutý len našim riadne povereným zamestnancom alebo obchodným partnerom, ktorí konajú v našom mene na vyššie uvedený účel spracúvania, a to tak, že nám ponúkajú IT služby na účely registrácie a uchovávania vašich údajov, prevádzky našich internetových stránok a/alebo zákazníckych služieb, a/alebo zasielania marketingových oznámení či vykonávania prieskumu trhu.

7. Obdobie spracúvania

Obdobie, v ktorom sa údaje uchovávajú, sa môže výrazne líšiť v závislosti od typu informácií a spôsobu ich použitia. Obdobia, v ktorých uchovávame údaje my, vychádzajú z kritérií zahŕňajúcich zákonom stanovené obdobia uchovávania údajov, obdobia trvania prebiehajúcich alebo potenciálnych súdnych sporov, našich práv duševného vlastníctva alebo vlastníckych práv, čas platnosti zmluvných požiadaviek, prevádzkových smerníc alebo potrieb a lehotu historickej archivácie. Vaše údaje uchovávame päť rokov od chvíle, keď naposledy použijete naše služby. Potom budú vaše údaje vymazané, pokiaľ neobnovíte svoj súhlas s ich spracúvaním. Môžete tiež kedykoľvek požiadať, aby sme vám prestali zasielať marketingové materiály a/alebo aby sme vymazali vaše údaje.

 8. Vaše práva

Naša spoločnosť dbá na dodržiavanie vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a garantuje vám možnosť kedykoľvek uplatniť tieto práva.
Máte právo požadovať:
8.1 Prístup ku svojim osobným údajom.

8.2 Opravu svojich osobných údajov, pokiaľ sú nepresné alebo neúplné.

8.3 Vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie nie je nutné na účely výkonu zákonných práv spoločnosti Sarantis Czech Republic s.r.o. alebo tretej strany, splnenia zákonnej povinnosti, z dôvodu verejného záujmu alebo na obhajobu našich zákonných práv pred súdom či inými orgánmi.

8.4 Obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov len na špecifické účely.

8.5 Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a/alebo cielenú reklamu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu alebo písomnej žiadosti na adresy tjakoubek@sarantis.cz či prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. V takom prípade bude spracúvanie uvedených údajov z našej strany pozastavené, žiadnym spôsobom to však neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného do odvolania vášho súhlasu.

Ak chcete využiť niektoré z vyššie uvedených práv, odporúčame vám vyplniť náš Formulár pre žiadosti dotknutej osoby a podať ho podľa pokynov uvedených na našich internetových stránkach www.sarantisgroup.com. Môžete nám tiež napísať e-mail alebo zaslať písomnú žiadosť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.


Ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu údajov boli porušené, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Kontaktné informácie:
Sarantis Czech Republic s.r.o., Žerotínova 32, Praha 3. www.sarantis.cz
Telefonní číslo: +420 775 755 304
tjakoubek@sarantis.cz