Ochrana súkromia

Súkromie
 
Sarantis Czech Republic S.R.O. prijíma primerané opatrenia za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov návštevníka na internetovej stránke.

Vyhlásenie o súkromí sa týka údajov získaných z komunikačného formulára umiestneného na stránke. Tieto údaje môžu byť použité iba Sarantis Czech Republic S.R.O. v prípade, ak je potrebné komunikovať s užívateľom.

Autorské právo

Obsah tejto stránky podlieha autorskému právu. Autorské právo a iné práva duševného vlastníctva v obrázkoch, texte, software a iných materiáloch na tejto stránke sú vlastníctvom Sarantis Czech Republic S.R.O., jeho spriaznených spoločností, alebo sú pokryté príslušnými licenciami. Opätovné zverejnenie obsahu týchto stránok tretími osobami je zakázané. Kopírovanie internetovej stránky alebo jej častí na komerčné účely tretími osobami je zakázané.

Tieto zásady upravujú spôsob, akým Sarantis Czech Republic S.R.O. zbiera a zaobchádza s údajmi získanými prostredníctvom tejto internetovej stránky. Takéto údaje môžu obsahovať Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a iné, nie však citlivé, osobné údaje.

Táto ochrana sa nevzťahuje na konanie spoločností, ktoré Sarantis Czech Republic S.R.O. nevlastní alebo nemá pod kontrolou, alebo osôb, ktoré Sarantis Czech Republic S.R.O. nezamestnáva a neriadi. Okrem toho, niektoré spriaznené spoločnosti so Sarantis Czech Republic S.R.O. majú vlastné ustanovenia týkajúce sa súkromia, ktoré sú dostupné kliknutím na odkazy, ktoré sa objavia na príslušných internetových stránkach.

Túto internetovú stránku ponúkame pod podmienkou akceptácie týchto zásad ochrany súkromia bez akejkoľvek zmeny. V prípade nesúhlasu s týmito zásadami ochrany súkromia vcelku alebo s niektorou jej časťou, žiadame nepoužívať túto internetovú stránku. Vracajte sa na túto stránku pravidelne za účelom kontroly aktuálnej verzie zásad ochrany súkromia. Používanie tejto internetovej stránky znamená, že súhlasíte s upravenými alebo zmenenými zásadami ochrany súkromia.

Žiadna z informácií obsiahnutých na tejto internetovej stránke nezakladá ponuku v zmysle občianskeho zákonníka.

Zber a používanie informácií

Sarantis Czech Republic S.R.O. zbiera a zaobchádza s údajmi získanými prostredníctvom tejto internetovej stránky v súlade so zákonom. Takéto údaje môžu obsahovať Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a iné, nie však citlivé, osobné údaje. V každom prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Každý má právo na prístup k svojim osobným údajom, ako ich overenie, zmenu a odstránenie.

Sarantis Czech Republic S.R.O. nepredá, nebude zdieľať alebo požičiavať tieto údaje spôsobom odlišným od toho, čo je zverejnené v týchto zásadách alebo vyžadované zákonom. Sarantis Czech Republic S.R.O. zbiera informácie od užívateľov z viacerých rôznych miest webovej stránky.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo záujmu ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi, ako aj v prípade záujmu získania prístupu, aktualizácie alebo opravy Vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať telefonicky na + 420 222 801 700 alebo na adrese Sarantis Czech Republic S.R.O. (Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika).

Cookies

Cookie je kúsok dát uložený na užívateľovom zariadení obsahujúci informácie o užívateľovi. V prípade prístupu na našu webovú stránku budete požiadaní o poskytnutie súhlasu s umiestnením cookies na Vašu stránku. V prípade nášho nastavenia cookie užívatelia nebudú musieť vložiť ich osobné údaje viac ako jedenkrát a tým ušetria čas počas návštevy našej stránky. V prípade, ak užívateľ odmietne cookie, môže stále používať našu stránku. Jedinou nevýhodou je skutočnosť, že užívateľ bude obmedzený v niektorých častiach našej stránky; napríklad užívateľ nedostane personalizovanú službu. Cookies taktiež umožňujú vyhľadať a zamerať záujmy našich užívateľov a zlepšiť ich skúsenosť s našou stránkou.

Okrem toho môžete ovládať cookies prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Môžete sa nechať informovať prehliadačom, ak dostanete nové cookie, vymazať individuálne cookie alebo vymazať všetky cookie.

Zaznamenané súbory

Používame IP adresy na analýzu trendov, spravovanie stránky, sledovanie užívateľovho pohybu a získavania všeobecných demografických informácií na súborné užívanie. Zaznamenané súbory zaznamenávajú cookie ID a IP adresu, ale nie sú prepojené s analýzou prenosu dát.

Zdieľanie

Môžeme zdieľať súhrnnú demografickú informáciu s našimi partnermi. Takýto postup nemá väzbu na akýkoľvek osobný údaj, ktorý môže identifikovať konkrétnu osobu.

Na doručenie objednávok výrobkov môžeme používať externú dopravnú spoločnosť, ako aj spoločnosti spracovávajúce transakcie uskutočnené kreditnými kartami na zúčtovanie užívateľov našich výrobkov a externú spoločnosť na poskytnutie on-line finančnej aplikácie a schválenie niektorých našich výrobkov. Tieto spoločnosti nebudú uchovávať, zdieľať, skladovať alebo používať osobné identifikačné údaje na iné vedľajšie účely.

Tvoríme partnerstvo s inými stranami za účelom poskytnutia osobitných služieb spojených s internetom. V prípade užívania týchto služieb užívateľom na našej internetovej stránke, budeme zdieľať iba mená alebo iné informácie nevyhnutné pre tretiu osobu na poskytnutie služieb. Služby zahŕňajú online prieskum, vyhľadávanie, vyhľadávač predajcov, formuláre “kontaktujte nás” alebo “zákaznícky servis”. Týmto stranám nie je dovolené používať osobné identifikačné údaje okrem ich poskytnutia za účelom poskytnutia požadovaných služieb. Používaním našej internetovej stránky súhlasíte s týmto osobitným účelom použitia Vašich údajov uvedenými tretími stranami.

Odkazy

Internetové stránky Sarantis Czech Republic S.R.O. obsahujú odkazy na iné stránky. Nekontrolujeme tieto webové stránky a nie sme zodpovední za ich obsah a iné postupy týchto webových stránok. Prosím, buďte si vedomí toho, že Sarantis Czech Republic S.R.O. nezodpovedá za postupy týchto stránok týkajúcich sa súkromia. Odporúčame našim užívateľom byť opatrnými po opustení našej stránky a prečítať si vyhlásenia o súkromí každej webovej stránky, ktorá zbiera osobné identifikačné údaje. Zahrnutie hypertextových odkazov na internetové stránky tretích osôb neznamená schválenie obsahu týchto internetových stránok alebo akékoľvek spojenie s ich prevádzkovateľmi.

Doplnenie informácií

Aby Sarantis Czech Republic S.R.O. lepšie porozumel zákazníckej demografii, je pre nás nevyhnutné dopĺňať informácie, ktoré dostaneme zo zdrojov pochádzajúcich od tretích strán. Za účelom zlepšenia schopnosti prispôsobiť stránku spoločnosti Sarantis Czech Republic S.R.O. individuálnym preferenciám, môžeme zlučovať informácie o nákupnom správaní užívateľov a vytvoriť štrukturovane členenú informáciu. Budeme dodržiavať všetky miestne zákonné požiadavky spojené s uvedenou štrukturalizáciou informácií.

Oznámenie zmien

V prípade, že sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany súkromia, budeme tieto zmeny aktualizovať na našej internetovej stránke, takže naši užívatelia budú vždy informovaní o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a o okolnostiach (ak také sú), za ktorých ich sprístupňujeme. Pokiaľ sa rozhodneme použiť osobné identifikačné údaje spôsobom odlišným uvedeným od času, kedy boli zozbierané, budeme informovať užívateľov e-mailom alebo informáciou na našej internetovej stránke. Užívatelia budú mať možnosť rozhodnúť o použití svojich údajov týmto odlišným spôsobom. Údaje budeme používať v súlade so zásadami ochrany súkromia, na základe ktorých boli údaje zozbierané.