Podmínky užití

1. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Sarantis Czech Republic, s.r.o., IČ: 25705971, se sídlem Žerotínova 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 62867 (dále jen „SARANTIS“). 

2. Návštěvníci/uživatelé stránek a služeb nabízených na webových stránkách www.astrid.cz musí pečlivě prostudovat tyto podmínky užití a v případě nesouhlasu s nimi tyto webové stránky nepoužívat. Používáním těchto stránek vyslovujete souhlas a přijímáte tyto podmínky užití. Podmínky užití se vztahují na všechny stránky webových stránek www.astrid.cz, není-li na konkrétní stránce řečeno výslovně jinak. 

3. Omezení odpovědnosti: Vstupem na webové stránky www.astrid.cz návštěvníci/uživatelé stvrzují, že stránky užívají na vlastní odpovědnost a žádná z osob, která se podílela na vytvoření nebo zveřejnění webové stránky nenese jakoukoli odpovědnost nad rámec kogentně stanovenou platnými právními předpisy. Bez omezení na dále uvedené, společnost není odpovědná za jakékoli přímé, náhodné, nebo následné škody nebo jakékoli náklady či výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení nebo poskytnutí služeb jiných specialistů), které mohou vzniknout v přímé či nepřímé souvislosti s přístupem či užitím webových stránek, stahováním jakéhokoli materiálu, textu, dat, obrázků, audio nebo videosouborů z webových stránek, zejména (bez omezení na dále uvedené) v důsledku virů, chyb, jednání nebo opomenutí osob, v důsledku příčin majících povahu v počítačovém systému, telefonním připojení, počítačovém hardware nebo software, selhání počítačového programu nebo jiné chybě, výpadku nebo zpoždění v rámci přenosu dat v počítači nebo v síťovém připojení. 

4. SARANTIS, vlastník webových stránek (www.astrid.cz), bez jakékoli záruky a tudíž i odpovědnosti, vynakládá nejvyšší úsilí, aby zajistil, že obsah a veškeré informace publikované na webových stránkách budou přesné, jasné, aktuální, úplné a dostupné. SARANTIS neodpovídá za škodu způsobenou uživateli/návštěvníkovi užitím těchto stránek. 

5. Práva duševního vlastnictví a průmyslová práva: Veškerý obsah těchto webových stránek včetně, bez omezení na dále uvedené, textů, jmen, obchodních značek, log, grafiky, vyobrazení, fotografií, audio nebo video souborů, nebo jakýchkoli jiných souborů, tvoří duševní vlastnictví SARANTIS, a je, s výjimkou uznaných práv třetích osob, chráněno národním i mezinárodním právem duševního vlastnictví. Není-li výslovně stanoveno jinak, jakákoli reprodukce, publikace, kopírování, ukládání, prodej, přenos, distribuce, šíření, stahování, překlad či doplnění jakýmkoli způsobem, částečně nebo vcelku, je výslovně zakázáno bez předchozího souhlasu SARANTIS. Uživatel/návštěvník stránek bere na vědomí, že veškerý obsah webových stránek je duševním vlastnictvím SARANTIS, nebo třetích osob (na základě licenčních oprávnění) a neoprávněné užití může být potrestáno nebo pokutováno. 

6. Návštěvník/uživatel těchto webových stránek musí dodržovat ustanovení českého, evropského a mezinárodního práva a relevantní právní úpravu oblasti telekomunikací a zdržet se jakéhokoli zneužití nebo nezákonného užití obsahu těchto webových stránek. Uživatel/návštěvník těchto stránek nese odpovědnost za jakoukoli škodu, která může vzniknout v důsledku jeho vadného nebo zakázaného užití stránek. 

7. Nezákonné nebo nevhodné chování: Návštěvník/uživatel těchto stránek není oprávněn publikovat nebo přenášet na tyto stránky jakýkoli pornografický, nevhodný, zostuzující, znesvěcující, výhrůžný, násilný nebo protizákonný obsah, který by znamenal, vyvolal nebo podněcoval jakékoli trestné jednání, občanskoprávní odpovědnost nebo porušení jakéhokoli právního předpisu. SARANTIS nebo jakákoli třetí osoba podílející se na tvorbě, zveřejnění a šíření těchto webových stránek může sledovat, vyhodnocovat a zasahovat do takových přenosů obsahu. SARANTIS a veškeré třetí osoby podílející se na tvorbě, zveřejnění a šíření nenesou – v míře dovolené platnými právními předpisy – jakoukoli odpovědnost vyplývající z takového obsahu, včetně, bez omezení na dále uvedené, za nároky z titulu ochrany osobnosti, diskriminačního jednání, pomluvy, urážky nebo porušení práv duševního vlastnictví. 

8. Odkazy (hyperlinky): Přesto, že se na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat přímé odkazy na jiné webové stránky, neodpovídáme však za obsah a služby poskytované těmito odkazovanými stránkami (formou hyperlinků nebo bannerů), ani za jejich dostupnost. Není-li výslovně stanoveno jinak, SARANTIS CZECH není v žádném vztahu k odkazovaným webovým stránkám. Vstupem na naše webové stránky berete na vědomí, že SARANTIS nenese odpovědnost za jakékoli problémy, které mohou být zapříčiněny návštěvou/použitím odkazovaných webových stránek nebo jiného odkazovaného obsahu. Užití takového odkazovaného obsahu je výlučnou odpovědností návštěvníka/uživatele. 

9. Změna podmínek: SARANTIS si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení a jakýchkoli dalších závazků jednostranně změnit tyto právní podmínky, to z jakéhokoli důvodu. Uživatelé/návštěvníci stránek by si měli vždy ověřit aktuální verzi publikovaných podmínek, a v případě, že dále užívají tyto stránky, souhlasí jejich užitím i s doplněnými podmínkami. V opačném případě by tyto stránky měli přestat užívat. 

10. Použitelné právo: Tyto podmínky užití se řídí právním řádem České republiky, aplikovatelnými předpisy evropského a mezinárodního práva a byly vytvořeny s respektem k principům ochrany dobré víry, ekonomickému a sociálnímu účelu práv a v souladu s obchodní etikou. Pokud by některé z těchto ustanovení bylo shledáno protiprávním nebo neplatným, bude na něj pohlíženo jako na ustanovení neúčinné, bez dopadu na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto podmínek. Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek budou řešeny příslušnými soudy v České republice. 

11. Ochrana a nakládání s osobními údaji návštěvníka/uživatele webových stránek se řídí právem České republiky (zejména zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a evropským právem. V případě, že návštěvník/uživatel nesouhlasí s podmínkami uvedenými v tomto odstavci, není oprávněn užívat služeb těchto stránek. Na těchto webových stránkách může být požadováno, aby návštěvníci/uživatelé poskytli své osobní údaje. Návštěvník/uživatel výslovně uděluje souhlas s tím, aby SARANTIS zpracovával jeho osobní údaje pro propagační a marketingové účely. Tyto webové stránky zachovávají osobní charakter Vašich informací a nebudeme je poskytovat třetím osobám (kromě případů povinnosti výslovně stanovené zákonem). Tyto webové stránky shromažďují osobní údaje poskytnuté jejich návštěvníky/uživateli výlučně pro účely komunikace, statistické účely, a pro účely vylepšení poskytovaných služeb; osobní údaje mohou být zpracovány pro statistické účely, výzkumy trhu nebo zlepšování poskytovaných služeb, pro propagační nebo marketingové účely. Návštěvníci/uživatelé mohou kdykoli kontaktovat SARANTIS na adrese Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika nebo telefonním čísle + 420 222 801 700 za účelem ověření, zda společnost jejich osobní údaje zpracovává a pro vyžádání jejich opravy, doplnění nebo odstranění. SARANTIS bude na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany uživatele. Uživatel užitím těchto stránek souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které SARANTIS CZECH REPUBLIC S.R.O. získá (např. nákupní zvyklosti uživatele), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na přístup zákazníka k nepersonalizovaných službám nabízeným prostřednictvím těchto stránek. Souhlas lze kdykoli odvolat na výše uvedených kontaktech. 

Pro více informací týkajících se ochrany osobních údajů na webových stránkách přejděte na tento link:“Podmínky ochrany soukromí”

12. Tyto webové stránky používají “cookies”, technologii, které umožňuje vybrat příslušné služby a stránky pro konkrétního uživatele/návštěvníka. Cookies jsou malé textové soubory (cca 4 KB), které mohou být ukládány na pevném disku každého uživatele/návštěvníka, aniž by došlo k získávání jakékoli informace ohledně jakéhokoli dokumentu nebo souboru na počítači uživatele. Cookies jsou používány k usnadnění přístupu uživatele/návštěvníka na specifické stránky a ke specifickým službám a pro statistické účely. V okamžiku přístupu na webové stránky www.astrid.cz bude uživatel/návštěvník požádán o poskytnutí souhlasu s využíváním cookies na těchto webových stránkách. Pokud návštěvník/uživatel nepovolí využítí cookies, může mu být zabráněno v užití všech částí webových stránek. Návštěvník/uživatel může nastavit svůj server tak, aby byl informován v případě, že jsou coocies u určitých služeb/na určitých stránkách využívány a může si nastavit, aby využívání cookies nebylo umožněno. 

Pro více informací týkajících se ochrany osobních údajů na webových stránkách přejděte na tento link:“Podmínky ochrany soukromí”

13. V případě nezletilých uživatelů předpokládáme předchozí souhlas zákonných zástupců pro poskytnutí jakýchkoli osobních údajů na stránkách www.astrid.cz. 

14. Orgánem státního dozoru, jemuž podléhá obchodní činnost provozovatele webových stránek, je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00. 

V případě, že dojde mezi námi a uživatelem/návštěvníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21.3.2016.