PEO Spray do topánok

V skratke
  • odstraňuje zápach topánok
  • svieža ľahká vôňa
  • rýchloschnúci
  • CHARAKTERISTIKA

  • POUŽITIE

  • Svieži rýchloschnúci spray pre účinné odstránenie zápachu topánok. Obsiahnutá dezodoračná látka neutralizuje pach vznikajúci pri potení nôh. Antibakteriálna prísada obmedzuje rozvoj nežiaducich mikroorganizmov v topánkách.

    150 ml
  • Pred použitím nádobku riadne potraste. Aplikujte rovnomerne po celej ploche vnútra topánky pred i po použití. Pred opätovným obutím nechte riadne zaschnút. Pre dosahnutie optimálného výsledku použite v kombinácii s prípravkom staroslivosti o nohy PEO antiprespirant spray. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnút. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcích povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Zakaz fajčenia. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovani obsahu. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstáňte ich. Pokračujte vo vyplachování. Cháňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Používajte len na daný účel. Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.